8. Kommentering

Kommunikasjonsmønsteret kommentering oppstår når informasjon blir lagret sentralt, men produseres og deretter endres gjennom en prosess der enkeltbrukerne gis anledning til å respondere i forhold til et allerede eksisterende informasjonselement. Informasjonen, som legges inn av brukerne, kommer som et tillegg og omfatter ikke muligheter til å gjøre endringer i den opprinnelige informasjonen.

På bloggen NRKbeta kan leserne gi respons på forskjellige nivåer: De kan legge inn kommentarer i direkte tilknytning til de nekelte postene i bloggen, eller de kan benytte eksterne tjenester som er knyttet til bloggen som helhet, i dette tilfellet Google Friend Connect og Uservoice. Begge disse tjenestene lar brukerne legge inn kommentarer til bloggen som helhet.

De mange mulighetene som Internett gir den enkelte bruker til å gi sine meninger til kjenne, kommer først og fremst til uttrykk i form av kommentering. Enkeltbrukerne er da ikke de som bringer en sak frem i lyset, men de sier sin, mer eller mindre velfunderte, mening om saken. Kommunikasjonsmønsteret kommentering forutsettere at det er brukernes uredigerte respons, dette i motsetning til den tradisjonelle pressens debattform der en debattredaktør vurderer kommentarene før publisering. Sett fra de tradisjonelle medienes ståsted – der mediene representerer en "redigert mening" – tilbyr nettmediene en kakafoni av stemmer av svært varierende kvalitet.

I februar 2008 anmeldte professor Bernt Hagtvet Hegnar Online for brudd på rasismeparagrafen. Bakgrunnen var en rekke anonyme innlegg med klart rasistisk innhold, som lå uredigert og åpent tilgjengelig på Hegnar Onlines debattforum. Nedsettende kommentarer er imidlertid et fenomen som har plaget alle større nettfora, men mange har i den senere tid innført ulike former for registrering for å forebygge noe av problemet. Den nevnte anmeldelsen fikk få konkrete konsekvenser, i alle fall fant en samme type utsagn på Hegnar Online ett år senere, men satte ny fart i debatten omkring mange av nettavisenes praksis.

På spørsmål fra NRK om man ikke skal tillate "åpen debatt" svarte Hagtvedt med et spørsmål :

"- Åpen? Det er et interessant problem. Kjernepunktet i et demokrati er en opplyst samtale. Skal disse nettstedene styres etter vanlige presseetiske regler eller skal de være en brun, skitten strøm som ikke opplyser noe, men bare er en utfoldelse av rene fordommer".

Den tyske filosofen Jürgen Habermas er kanskje den som sterkest har tatt til orde for betydningen av et offentlig ordskifte, der alle kan prøve sine meninger mot andres. Dette forutsetter imidlertid en opplyst samtale der deltakerne er innstilte på at de beste argumentene faktisk vinner.

I debatter der deltakerne ikke er interesserte i å diskutere, men snarere kun roper ut sine egne meninger uten å lytte til andre, kommer Habermas sitt ideal for offentlig samtale til kort.

I tilfellet Hegnar Online er det flere forhold som samvirker: For det første er det mulig å ytre seg anonymt, dernest redigeres ikke innleggene forut for publisering og vurderingen av hva som er over streken overlates til brukerne, som kan varsle om støtende eller ulovlig innhold gjennom å trykke på "stoppskiltet" knyttet til hver enkelt artikkel. Først når en bruker faktisk varsler kommer noen fra redaksjonen inn i bildet, og vurderer det aktuelle utsagnet.

Forut for revisjonen av Vær Varsom-plakaten i 2005, foregikk en omfattende debatt som munnet ut i at plakatens punkt 4.17 ikke inneholder noe krav om forhåndsredigering av debatter på nettet. Man nøyde seg i stedet med å tillegge redaksjonene et selvstendig ansvar for å fjerne innlegg som bryter med god presseskikk "så snart som mulig". Den praktiske konsekvensen er at så lenge ingen varsler redaksjonen blir denne typen innlegg liggende på mange nettsteder, selv de som følger Vær Varsom-plakaten.

Pressen har kommet i en posisjon der fraværet av nettopp "pressen" (trykkpressen) har endret forutsetningene for redaktørens rolle. Torry Pedersen, tidligere redaktør for VG-nett, nå redaktør for VG, er blant de som har tatt sterkest til orde for å "ansvarliggjøre ytreren". Det innebærer at VGs redaktør kan tenke seg å utleverer identiteten til de som trår over streken på VGs nettfora. Som redaktør vil han imidlertid ikke ta noe ansvar for innleggene som sådan, og henviser til ytringsfriheten.

Anonyme ytringer synes lite egnet dersom ens agenda er å fasilitere gode diskusjoner, og derigjennom styrke et demokratisk samfunn. Forskeren Petter Bae Brandtzæg er en av dem som klart har tatt til orde for at "reglene" som flere organisasjoner har laget for barns bruk av Internett er mangelfulle og lite tilpasset virkeligheten . Særlig mener han at det å opptre anonymt har en rekke uheldige konsekvenser. I en undersøkelse blant 1200 ungdommer, som begrunnet hvorfor de hadde sluttet å bruke et nettsamfunn helt eller mindre enn før, fant Brandtzæg at en betydelig årsak var trakassering i anonymbaserte nettsamfunn. Denne tendensen fant man ikke i nettsamfunn hvor brukerne opererte med fullt navn.

Det finnes imidlertid noen vesentlige unntak, hvor muligheten til å være anonym er en forutsetning for en fri samfunnsdebatt. I noen situasjoner tør ikke den kommer med med viktige opplysninger å stå frem med sitt eget navn, av frykt for konsekvensene. Det er i slike situasjoner medier med en ansvarlig redaktør har en særdeles viktig funksjon i samfunnet: Redaktøren stiller sitt navn til "disposisjon" for at den som kommer med viktige eller kontroversielle opplysninger skal kunne gjøre dette uten frykt for represalier. En kan argumentere for at dette er den eneste tungtveiende grunnen til å ha en ansvarlig redaktør, og det er verd å spørre seg hvordan dette henger sammen med utøvelse av "redaktøransvaret" der man er villig til å oppgi kildens identitet (jmf Torry Pedersens – Norges mektigste redaktør – uttalelse gjengitt ovenfor). Dersom kildevernet ikke lenger er absolutt er det trolig begynnelsen på de redaksjonelle medienes død. En som kommer til redaktøren kan nemlig ikke vite hva som vil hende fordi redaktøren har forbeholdt seg retten til å vurdere om han skal "blåse" kilden ut fra hvilken respons ytringen mottar. Det er å snu hele ideen om en ansvarlig redaktør på hodet.

Dessverre handler nok dette i mindre grad om ideale fordringer knyttet til redaktørinstituttet, og i langt større grad om økonomi. Hegnar-Online, VG-nett, Dagbladets nettforum og alle de andre får store deler av sin trafikk fra aktiviteter på nettforumene. For VG og Dagbladets vedkommende har man også en betydelig satsing på blogger og sosiale nettsteder. VGs "Nettby" har for eksempel mer enn 600.000 registrerte brukere. På Hegnar Online finnes det mer en 10 millioner innlegg. Dette betyr, ifølge VG-redaktør Pedersen, at det vil være umulig å gå inn og moderere debattene. Redaktørene, som gjerne er vel så ansvarlige for økonomien som for ytringer, vet at denne trafikken vil havne andre steder dersom de legger betydelige begrensninger på debatten. I en tid da mediene sliter med økonomien er det liten grunn til å tro at man vil bli mer restriktive med hensyn til hvilke ytringer som tillates på nett.

Nettdebatt etter 22. juli

Kommentar: Tekst 2 null ble urgitt i papirutgave i 2010, året før terrorhandlingene.

Frank Rossavik skrev i Morgenbladet:

Jeg startet livet som journalist i 1984, om lag ti år før internettet begynte å gjøre seg gjeldende og tyve år før det ble noe «alle» brukte. Den gang var offentlig debatt – unntatt den som fant sted i politiske møter – noe vi journalister hadde hånd om.

Redaksjonene bestemte. Debattinnlegg skulle være signert med fullt navn, som ble verifisert. Typiske varslere, for eksempel en fange som ville klage på forholdene i fengselet, kunne, som i dag, få et innlegg på trykk under pseudonym, men vi i redaksjonen måtte kjenne til vedkommendes identitet. Vi ville jo ikke ha anonym liksomdebatt.

/../ Jeg var blant dem som helt fra starten ville opprettholde gamle regler. Hvorfor skulle det plutselig være lov å få alskens dritt publisert anonymt bare fordi det ble sendt elektronisk?

Motargumentene, som vant frem, var at «den nye debatten» var friskere, mer autentisk og mer demokratisk. Dessuten ville man jo ha «trafikk» til sine domener.

/../ En annen ting er at det i dagens offentlige debatt er fort gjort å finne meningsfeller ? eller tro at man gjør det. Her kommer de anonyme debattene inn. Selv om Anders Behring Breivik ofte opptrådte åpent, hentet han støtte fra anonyme, og det i den grad at han etter hvert trodde han representerte mange.

Dette er min hovedanklage mot de anonyme debattene: De skaper inntrykk av at det finnes flere og mer aggressive rasister (eller «nasjonalister» et cetera) enn det i virkeligheten gjør. Vi vet aldri sikkert hvor mange falske profiler som opererer, uttrykker kunstige meninger og pisker opp stemningen, men de er der, og jeg tror de er mange. Antagelsen hviler dels på erfaringene fra urtiden, dels på inntrykk fra perioden da jeg brydde meg med å delta i nettdebatter der det også var anonyme deltagere.

/../ Forsvarerne av anonyme debatter sier gjerne at det er meninger og ikke navn som skal konfronteres: Argumentér mot, la eventuelle troll sprekke i solen! Det ser umiddelbart fornuftig ut, men hva blir konsekvensen av å argumentere saklig og ansvarlig mot usaklige ytringer sendt ut av noen som ikke vil ta ansvar for dem? Én følge kan være at også innholdet i det anonyme rølpet blir legitimert.

Og selvsagt: Hvilke meninger er egentlig kunstige og falske? Er folk ærligere under fullt navn enn bak masken? Det kan like gjerne være motsatt. Vi har jo alle våre demoner. Men hva kan virke, annet enn ansvarliggjøring?

Kilde: Morgenbladet.no

Les også hva Olav Torvund skriver om anonyme nettdebatter

"- Jeg kommer aldri til å blogge under det pseudonymet igjen"

Mulighetene til å gi reell respons har imidlertid en rekke positive sider, som på sikt kan påvirke alle medier i positiv retning. Nettmediene endrer nemlig maktforholdet mellom redaktør, journalist og intervjuobjekt. Nettet gir de som blir gjenstand for journalistikk helt nye muligheter til å komme med sine tilsvar, enten i form av kommentarer i tilknytning til den publiserte informasjonen, eller i egen regi – utenfor de etablerte medienes kontroll: Da hun ble intervjuet i forbindelse med en bokutgivelse publiserte Ida Jackson en skriftlig vurdering av intervjuet, publisert på henens egen blogg, før selve intervjuet var publisert. Selv om Jackson skriver en artikkel som står på egne ben er koblingen til det publiserte intervjuet så klar at dette kommer inn under kommunikasjonsmønsteret kommentering. I dette tilfellet er det snakk om for et kortere tidsrom er i medienes søkelys, men det samme prinsippet gjelder for næringslivsledere, politikere eller andre kjendiser. I sin kommentar til den aktuelle saken påpeker Dagbladets Jan Omdahl at "når sterke samfunnskrefter med sterke særinteresser begynner å imøtegå journalistikken allerede før den er publisert, har mediene fått en ny utfordring i det digitale domenet".

Mulighetene til å kommentere en sak i pressen åpner også for dialog (les mer om dette kommunikasjonsmønsteret) mellom journalist og brukere, noe som plasserer journalisten i en posisjoner der vedkommende kan bygge sin "merkevare" i mange parallelle kanaler. Kommentarer kan nemlig komme via mange ulike tjenester, noe som gir journalisten mulighet til opparbeide, og ikke minst vedlikeholde, relasjoner til publikum uavhengig av de publikasjonene som vedkommende er lønnet av. Journalister som ønsker å ta del i denne utviklingen er gjerne aktive på sin egen blogg, de har en profil på Facebook, en konto på Twitter, etc, dette i tillegg til at de selvsagt er aktive i forhold til de publiksjonene hvor de publiserer sine betalte artikler. Dermed plasserer journalisten seg i ulike posisjoner, som åpner for forskjellige former for tilbakemelding (kommentarer), noe som øker mulighetene for å få konkrete innspill og tips.

Pekere, lenker og linker

Alle hypertekster er bygd opp med forbindelser mellom noder – på web vil en node normalt tilsvare en "nettside". Begrepene vi bruker for å beskrive disse forbindelsene er imidlertid ofte uklare. Her opererer vi med tre begreper:

  1. Peker viser hvordan forbindelsen mellom to noder synliggjøres. Det kan være et ord i løpende tekst, et bilde eller en del av et bilde, grafikk, en del av et videobilde etc. Felles for pekerne er at de er representert med et synlig element, som brukerene aktivt kav aktivisere ved å klikke på det.
  2. Adresse er den konkrete referansen som hypertekstsystemet aktiviserer i det brukeren klikker på en peker. I forbindelse med Internett kalles slike adresser generelt for URI (Uniform Resource Identifier). Et eksempel på en URI er "dimag.no". Som oftest inneholder adressen også informasjon om hvordan filen skal nås, og da kalles denne URL (Uniform Resource Locator). Et eksempel på en URL er "http://dimag.no" – her spesifseres altså HTTP-protokollen, noe som medfører at datamaskinen vet at den skal benytte en nettleser for å åpne adressen. Adressen er normal ikke synlig for brukeren, men skjult "bak" en peker.
  3. Link bruker vi for å betegne den virtuelle forbindelsen mellom to noder, representert i den ene noden i form av en peker, og konkretisert i form av en adresse.

Samvirket mellom ulike kommunikasjonsformer, og kommunikasjonsmønstre, blir ofte komplekst. Illustrasjonen viser det som følger etter en artikkel i Dagbladets nettutgave av Magasinet. Her finner vi en rekke tilbakemeldingsfunksjoner, som tildels overlapper hverandre: Den første muligheten som tilbys brukerene er å sende inn spørsmål eller tilbakemeldinger per epost. Her gir artikkelens innhold noen føringer for hva det er naturlig at responsen vil dreie seg om, men ellers står brukeren fritt. Dette er dermed et eksempel på (lukket) kommentering. Videre finner vi en liste med interne pekere, til andre nettsider på nettstedet (dagbladet.no). Dersom brukeren velger å følge noen av disse lenkene vil vi stå ovenfor kommunikasjonsmønsteret konsultasjon. Nedenfor de interne linkene finner vi en ekstern lenke, ut av nettstedet, til en bloggpost som har en lenke tilbake til den aktuelle artikkelen. Dagbladet benytter her tjenesten Twingly, som legger til rette for automatisk linking til nettsider som inneholder lenker til artikkelen i Dagbladet.

Dette er et eksempel på (åpen) kommentering. Riktignok et spesialtilfelle ettersom bloggen er skrevet av den samme personen som har skrevet artikkelen. Dette er ganske vanlig blant folk som publiserer på nettet: man bruker en rekke tilgjengelige tjenester for å skape økt oppmerksomhet om det man selv produserer. Det er flere fordeler med å kommentere på denne måten, i tillegg til å øke "nedslagsfeltet" gir kommentarer, via egne nettsider, brukeren anledning til å endre eller supplere informasjonen dersom dette skulle vise seg nødvendig.

Tilbake til illustrasjonen: Til slutt finner vi de rene "kommentarene" fra brukere som gir sin respons i direkte tilknytning til artikkelen. Brukerne har her ingen mulighet til å endre kommentarene etter at de er lagt inn, noe som gir forholdet mellom Dagbladet og brukerne karakter av registrering. Samtidig oppstår det ofte en diskusjon mellom brukerne, der alle har de samme mulighetene til å ytre seg, og denne kommunikasjonen får trekk som karakteriserer kommunikasjonsmønsteret dialog.


Legg også merke til hvordan Dagbladet har løst problemstillingen knyttet til kommentarenes relevans og kvalitet. Brukerne kan enkelt registere om de mener en kommentar er "bra" ved å klikke på et ikon. Brukerne kan selv sortere kommentarene etter hvor mange anbefalinger de har fått, noe som gjør det relativt enkelt å utelukke det meste med lav relevans.

I Stortingsmeldingen Eit sterkt lokaldemokrati (St. meld #33, 2007-2008) heter det at IKT i stor grad kan være med og utvikle lokaldemokratiet, først og fremst gjennom å gi tilgang til informasjon om aktuelle saker og prosesser. Lokaldemokratikommisjonens arbeid viser imidlertid at det ikke er vanlig å åpne for debatt om kommunale saker på nettet. Det finnes få, om noen, eksempler på at myndighetene legger til rette for diskusjoner mellom innbyggere og lokale politikere eller saksbehandlere.

Det er mange grunner til at det offentlige ikke synes å lykkes med å legge til rette for debatter omkring politiske forhold. En viktig årsak er nok at offentlige nettsider i liten grad blir oppfattet som en konstruktiv area blant de som bestemmer. Det å gå inn i reelle diskusjoner med borgere, som gjerne har sterke meninger om enkeltsaker, er i utgangspunktet både vanskelig og tidkrevende. Det oppstår lett situasjoner, der man ikke får reell diskusjon, men snarere polariserte meningsytringer, og forskjellige oppfatninger forsterkes, for sjelden å ende opp med en form for konsensus. Enkelte har derfor endt opp med å stenge debattsider fordi innholdet ble dominert av sjikane og ryktespredning (Kommunal Rapport, 31.oktober 2005). Offentlige nettsider møter mange av de samme problemene som nettavisene må hanskes med.

I motsetning til nettavisene, hvor en opphetet debatt gjerne fører til større trafikk, og ditto inntekter, har imidlertid det offentlige liten interesse av stor trafikk, så lenge dette ikke medfører en debatt som det er mulig å trekke noe ut av. En kan dermed ende opp med systemer der innlegg blir gjennomgått før de blir publiserte, noe som er arbeidskrevende samtidig som det kan legge en demper på folks motivasjon til å bidra. Det er heller ingen enkel oppgave å vurdere hva som er relevant for en diskusjon, og skille dette fra det som faller utenfor det temaet som diskuteres. Hovedargumentet for å invitere til politisk debatt via nettet er jo at det skal bli enklere å engasjere seg, og rigide krav til innhold og form vil, i de fleste tilfeller, ha motsatt virkning.

Ofte ser en at den som har mulighet til å kontrollere kommunikasjonen velger løsninger som begrenser brukernes reelle muligheter til å delta. Samtidig er det slett ikke sikkert at brukerne finner det opportunt å delta i en diskusjon på nettsteder som kan oppfattes som partiske. Nettets diskusjoner skjer gjerne helt andre steder, og det blir dermed raskt et spørsmål om det ikke er det offentlige, organisasjoner og bedrifter som må innfinne seg der brukerne er, snarere enn det motsatte.