Litteratur

Accenture (2007): Medie- og underholdningsindustrien ser brukergenerert innhold som den største trusselen (www. accenture.com/Countries/Norway/Research_and_In- sights/MedieogTrusselen.htm)

Andersen, Ingunn og Stian Eisenträger (2008): «I natt kom- mer de nye skattetallene», VG Nett 14. oktober (www. vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=527391)

Andersen, Knut G. (2008): «Oslo Byforum – et nettverk for bypolitikk og ’globalisering nedenfra’» i Østerud, Svein og Egil Skogseth (red.): Å være på nett: Kommunikasjon, identitets- og kompetanseutvikling med digitale medier. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag

Anderson, Chris (2006): The Long Tail: Why the Future of Business Is Selling Less of More. New York: Hyperion Anderson, Chris (2008): «Free! Why $0.00 Is the Future of Business», Wired Magazine 25. februar (www.wired.com/techbiz/it/magazine/16-03/ff_free)

Apenes, Georg (2006): «Totalitært svermeri», kronikk i Dagbladet 17. desember

Arnseth, Hans Christian (2008): «Dataspillet som læringsog sosialiseringsarena» i Østerud, Svein og Egil G. Skog- seth (red.): Å være på nett: Kommunikasjon, identitets- og kompetanseutvikling med digitale medier. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag

Bakken, Jonas B. (2009): «Null internett – null problem», Dagens IT 17. august (www.dagensit.no/k/smarterenorge/article1723594.ece)

Barcley, Atle (2003): «Tegninger som gror» (www.unlekker.net/dm1-12/index.php?rule=12&day=60&ismacro=1&textid=1)

Barton, David, Mary Hamilton og Roz Ivanic (red.) (2000): Situated Literacies: Reading and Writing in Context. London, New York: Routledge

Bech-Karlsen, Jo (2009): «Jordskjelv i journalistikken», Bergens Tidende 3. juli

Benkler, Yochai (2006): The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom. New Haven: Yale University Press

Berg, Thomas (2008): «Hva leses på nettet?», Morgenbladet 1. februar

Bjørkeng, Per Kristian (2010): «Vil rydde i kopieringsrot», Aftenposten.no (www.aftenposten.no/kul_und/article3440216.ece)

Bordewijk, Jan L. og Ben van Kaam (1986): «Towards a new classi cation of Tele Information Services», Inter Media, vol. 14

Brandtzæg, Petter B. (2008): «Nettregler uten vett», Aftenposten.no Meninger 21. oktober (www.aftenposten.no/meninger/debatt/article2724464.ece)

Bråten, Stein (1983): Dialogens vilkår i datasamfunnet: Essays om modellmonopol og meningshorisont i organi- sasjons- og informasjonssammenheng. Oslo: Universitets- forlaget.

Castells, Manuel (1996–1998): The Information Age. Oxford, UK: Blackwell

Castells, Manuel (2001): The Internet Galaxy: Re ections on the Internet, Business and Society. Oxford: Oxford Uni- versity Press

Chandler, Daniel (1998): Personal Home Pages and the Construction of Identities on the Web (www.aber.ac.uk/ media/Documents/short/webident.html)

Collett, John Petter (1997): «Vendepunkter i norsk universi- tetshistorie» i Andresen, Anton Fredrik og Guri Hjeltnes (red.): Universitet, samfunn og politikk. Oslo: Forum for universitetshistorie

Damsgaard, Eirik og Anne Torhild Nilsen (2010): «Nytt skritt mot Facebook-demokrati», NRK Sør- landet 5. februar (www.nrk.no/nyheter/distrikt/ sorlandet/1.6980926)

Eide, Eiliv, Atle Kittang og Asbjørn Aarseth (1987): Euro- peisk litteraturteori. Fra antikken til 1900. Oslo: Univer- sitetsforlaget

Eide, Trond (2005): «Anmelder populære nettsteder», Af- tenposten 20. juni (www.aftenposten.no/forbruker/digi- tal/nyheter/article1063263.ece)

Eisenstein, Elizabeth (1979): The Printing Press as an Agent of Change. Cambridge: Cambridge University Press

Engelstad, Fredrik (1999): «Maktbegrepet etter Max Weber» i Engelstad, Fredrik (red.): Om makt. Teori og kritikk. Oslo: Ad Notam Gyldendal

Engelstad, Fredrik (2003): «Makt, kommunikasjon, reto- rikk» i Andersen, Øivind og Kjell Lars Berge (red.): Re- torikkens relevans. Skrifter fra Norsk sakprosa, nr. 9

Engelstad, Fredrik (2005): Hva er makt? Oslo: Universitetsforlaget

Erlandsen, Egil (2005): «Blogg opp», Dagbladet 11. juni (www.dagbladet.no/nyheter/2005/06/11/434408.html)

Fagerjord, Anders (2006): Web-medier. Introduksjon til sjan- gre og uttrykksformer på nettet. Oslo: Universitetsforlaget

Farrell, Henry og Daniel W. Drezner (2008): «The power and politics of blogs», Public Choice, nr. 134, s. 15–30 (www.danieldrezner.com/research/blogpaper nal.pdf )

Frey, Elsebeth (2005): «Ingen forhåndsredigering av nettde- batter», Journalisten.no 21. oktober (www.journalisten. no/story/6535)

Gibson, James J. (1977): «The Theory of Affordances» i Shaw, Robert og John Bransford (red.): Perceiving, Ac- ting, and Knowing. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum

Glesnes, Gjermund (2009): «Forsvaret rekrutterer 17-årin- ger med Facebook-kopi», VG Nett 28. november (www. vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=592818)

Goffman, Erving (1959): The Presentation of Self in Every- day Life. Garden City, N.Y.: Doubleday

Goga, Nina (1997): «Gemmeleg og tredimensionale tek- ster», PLYS, København

Granovetter, Mark (1973): «The Strength of Weak Ties», American Journal of Sociology, vol. 78, issue 6, mai, s. 1360–1380

Granovetter, Mark (1983): The Strength of Weak Ties: A Network Theory Revisited (www.si.umich.edu/~rfrost/ courses/SI110/readings/In_Out_and_Beyond/Granovet- ter.pdf)

Grøndahl, Carl Christian (2009): «Debatt i nye kanaler», Bergens Tidende 18. februar

Gunnesdal, William (2007): «Multimodale tekster – et nytt tekstbegrep?», Utdanning 20. mars (www.utdanning.ws/ templates/udf20____14275.aspx)

Habermas, Jürgen (2006): The Divided West. Cambridge: Polity Press

Habermas, Jürgen [1962] (1971): [Strukturwandel der Öf- fentlichkeit] Borgerlig offentlighet: dens framvekst og forfall. Henimot en teori om de borgerlige samfunn. Oslo: Gyldendal

Hallberg, Kristin (1982): «Litteraturvetenskapen och bilder- bokforskningen», Tidskrift för litteraturvetenskap, nr. 3/4 Hansen, Egil (2009): «Fremtidens medier snakker med, ikke til leserne», VG Meta 29. april (meta.vgb.no/2009/04/29/fremtidens-medier-snakker-med-ikke-til-leserne)

Hardin, Garrett (1968): «The Tragedy of the Commons», Science 13. desember (www.garretthardinsociety.org/ articles/art_tragedy_of_the_commons.html)

Hatlevik, Svein Egil (2006): «Les for meg», Morgenbladet 4. august

Hauge, Knut A.G. (2009): «For mye for mange», NRK Beta 2. juni (nrkbeta.no/2009/07/02/mediegapet/)

Helland, Frode (2003): Voldens blomster? Henrik Wergelands Blomsterstykke i estetikkhistorisk lys. Oslo: Universitets- forlaget

Hjorthol, Randi, Mona Hovland Jakobsen og Rich Ling (2006): På farten– i bilen– med mobilen. En studie av kommunikasjon og mobilitet i barnefamiliers daglig- liv. TØI-rapport, nr. 820 (www.toi.no/get le.php/ Publikasjoner/T

Hoem, Jon (2006a): «Selvfremstilling i personlige lærings- omgivelser», Norsk pedagogisk tidsskrift, nr. 3 (infode- sign.no/artikler/Selvfremstilling_100106.pdf )

Hoem, Jon (2006b): «Openness in communication», First Monday, vol. 11, nr. 7, 3. juli ( rstmonday. org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/ viewArticle/1367/1286)

Hoem, Jon og Ture Schwebs (2005): «Personal Publishing and Media Literacy. Designing a virtual learning arena based on weblogs and wikis», paper til 8. IFIP World Conference on Computers in Education, WCCE 2005, Cape Town

Hoem, Jon og Ture Schwebs (2008): «’Se, her er jeg!’ Selv- framstilling på en læringsarena» i Østerud, Svein og Egil Skogseth (red.): Å være på nett: Kommmunikasjon, iden- titets- og kompetanseutvikling med digitale medier. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag

Hverven, Marit (2009): «200 historier – en vinner», NRK Kultur 21. juni (ppfront.nrk.no/nyheter/ kultur/1.6660605)

Høigård Anne (2006): Barns språkutvikling: Muntlig og skriftlig. Oslo: Universitetsforlaget

Iser, Wolfgang (1972): Der implizite Leser: Kommunikations- formen des Romans von Bunyan bis Beckett. München: Wilhelm Fink

Jensen, Jens F. (1997): «Vejkort til Informationsmotorvejen. En medietypologi for informationstra kmønstre på In- ternet». MedieKultur nr. 27, november (www.komm.ruc. dk/Netpub/MK/MK27.htm)

Johannessen, Knut (2007): Den glemte skriften. Gotisk hånd- skrift i Norge. Oslo: Universitetsforlaget

Kress, Gunther (2003): Literacy in the New Media Age. Lon- don: Routledge

Kress, Gunther (2010): Multimodality: A social semiotic ap- proach to contemporary communication. London: Rout- ledge

Kress, Gunther og Theo van Leeuwen (1996): Reading Ima- ges: the Grammar of Visual Design. London: Routledge Kress, Gunther og Theo van Leeuwen (2001): Multimodal Discourse. London: Arnold

Kristeva, Julia (1966): Séméiotiké: Recherches pour une sémanalyse. Paris: Seuil

Kulbrandstad, Lise Iversen (2000): Lesing på papir og skjerm. Rapport nr. 12, Høgskolen i Hedmark

Landow, George (1991): «The Rhetoric of Hypermedia: Some Rules for Authors» i Delany, Paul og George Land- ow (red.): Hypermedia and Literary Studies. Cambridge: The MIT Press

Lessig, Lawrence (2001): The Future of Ideas: The fate of the commons in a connected world. New York: Random House (www.the-future-of-ideas.com/)

Lessing, Gotthold (1766): Laokoon. Oder über die Grenzen der Malerei und Poesie. Berlin: Voss

Levine, Fredrick, Christopher Locke, Doc Searls, David Weinberger (2001): The Cluetrain Manifesto: The End of Business as Usual (www.cluetrain.com/book)

Lindhardt, Jan (1989): Tale og skrift – to kulturer. Køben- havn: Munksgaard

Lund, Anne Cecilie (2009): «Stempler Apenes som ’Prin- sesse Vilikke’», Dagens Næringsliv (avis.dn.no/artikler/ avis/article358867.ece)

Lüders, Marika (2007): «Private subjekter i digitale miljøer: Iscenesettelse i endring?» i Lüders, Marika, Lin Prøitz og

Terje Rasmussen (red.): Personlige medier: Livet mellom

skjermene. Oslo: Gyldendal Akademisk

Løvlie, Lars (2003): «Teknokulturell danning» i Slagstad, Rune (red.): Dannelsens forvandlinger. Oslo: Pax Malm, Anders (2009): «Donald har begynt å piratkopiere», NRK FBI-redaksjonen (nrk.no/programmer/tv/fbi/1.6710853)

McLuhan, Marshall (1962): The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man. Toronto: University of Toronto Press

Meyrowitz, Joshua (1985): No Sense of Place: The Impact of Electronic Media on Social Behavior. New York: Oxford University Press

Mossin, Bjørn Åge (2009): «Tror på betalte nettnyheter», Journalisten.no (www.journalisten.no/story/57996) Mouffe, Chantal (2000): The Democratic Paradox. London, New York: Verso

Negt, Oskar og Alexander Kluge (1974): Offentlighet og erfaring. Stockholm: Nordisk sommeruniversitet

Nelson, Ted (1965): «The Hypertext», Proc. 20th Nat. Conf. Assoc. Computing Machinery 96

Nelson, Ted (1995): «The heart of connection: hypermedia united by transclusion», Communications of the ACM, vol. 38, issue 8, New York: ACM

Nicholson, Judith A. (2004): «Flash! Mobs in the Age of Mobile Connectivity», Fibre culture – #6 – mobility, new social intensities and the coordinates of digital networks (journal. breculture.org/issue6/issue6_nicholson.html)

Nilssen, Fred Harald (2004): «Norskplan på engelsk», Ut- danning, nr. 26, 10. desember

Norsk Redaktørforening (2009): «Beretning for landsmøte- perioden 2007–2008» (www.nored.no/Files/Documents/ ARRANGEMENT/%C3%85rsberetning NR 2007-2008 til nett.doc)

NOU 2005: 6 Samspill og tillit. Om staten og lokaldemokra- tiet. Kommunal- og regionaldepartementet (www.regje- ringen.no/nb/dep/krd/dok/nouer/2005/nou-2005-06. html?id=390194)

Nrk.no (2008): «Hegnar Online anmeldes for rasisme», NRK Nyheter 22. februar (nrk.no/nyheter/1.4896491) Nyre, Lars (2009a): «Pokker ta Twitter», Bergens Tidende 15. mars

Nyre, Lars (2009b): «Twitter og stortingsvalget», Kulturteknikker: Nye medier som fora for kommuni- kativ handling (kulturteknikker.kyber.no/default. asp?kat=1000&id=4948&sp=1)

Oberholzer-Gee, Felix og Koleman Strumpf (2009): «File- Sharing and Copyright Working Paper» (www.hbs.edu/ research/pdf/09-132.pdf )

OECD (2007): Reading Literacy: a Framework for PISA 2009, EDU/PISA/GB(2007)41 (www.olis.oecd.org/ olis/2007doc.nsf )

Omdahl, Jan (2008): «Bloggosfæren slår tilbake», Dagbladet. no 12. november (www.dagbladet.no/art/mediekritikk/ tv_og_medier/3698078/)

Omdahl, Jan (2010): «Bør det være ulovlig å kopiere musikk til kjæresten?», Dagbladet.no 21. januar (www.dagbla- det.no/2010/01/21/kultur/tekno/data_og_teknologi/ opphavsrett/10032836)

Omdal, Sven Egil (2006): «Medieblikk», Stavanger Aftenblad 23. desember

Ong, Walther (1982): Orality and Literacy: The Technologi- zation of the Word. London: Methuen

Oslonett (2001): Historisk informasjon i anledning Oslo- netts 10-årsjubileum (www.oslo.net/historie/ol94-info. html)

Penn, Mark (2009): «America’s Newest Profession: Bloggers for Hire», The Wall Street Journal 21. april (online.wsj. com/article/SB124026415808636575.html)

Pool, Ithiel de Sola (1983): Technologies of Freedom: On free speech in an electronic age. Cambridge, Mass.: Harvard University Press

Rafaeli, Sheizaf (1988): «Interactivity: From New Media to Communication» i Hawkins, Robert P., John M. Wie- man og Suzanne Pingree (red.): The Sage Annual Review of Communication Research, vol. 16. Beverly Hills: Sage Publications

Rasmussen, Ingvill (2005): Project Work and ICT: Studying Learning as Participation Trajectories. Avhandling forsvart for graden dr.polit., Intermedia, Univer- sitetet i Oslo (www.intermedia.uio.no/download/ attachments/16646246/FerdigAv.pdf?version=2)

Rasmussen, Terje (2003): Media of the Self – Re ections on the personal web page (www.media.uio.no/personer/ter- jer/Media%20of%20the%20Self.pdf )

Rheingold, Howard (2002): Smart Mobs: The Next Social Revolution. Cambridge, Mass.: Perseus Books

Rieber-Mohn, Thomas (2010): Digital privatkopiering: Åndsverkloven § 12 i møte med tekniske beskyttelsessys- temer og rettslige omgåelse. Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag

Rogne, Magne (2008): «Mot eit moderne norskfag. Tekst- omgrepet i norskplanane», Acta Didactica Norge, vol. 2, nr. 1

Rossavik, Frank M. (2009): «Alt dette ne, nye», Morgenbla- det 24. juli

Ruud, Hans-Martin Thømt et al. (2007): «Amatører blir kjendiser på YouTube», Dagbladet.no 11. januar (www. dagbladet.no/kultur/2007/01/11/488501.html)

Røssaak, Eivind (2001): (Sic) Fra litteraturens randsone. Oslo: Spartacus

Sandvik, Hilde (2009): «Eg er på nettsamfunnet Twitter», Bergens Tidende 8. april

Schribner, Sylvia og Michael Cole (1981): The Psychology of Literacy. Cambridge, Mass.: Harvard University Press

Schwebs, Ture og Helge Østbye (2007): Media i samfunnet. Oslo: Samlaget

Schwebs, Ture og Hildegunn Otnes (2006): tekst.no. Struk- turer og sjangrer i digitale medier. Oslo: Cappelen Aka- demisk

Senel, Emrah (2009): «Datatilsynet kritiserer Forsvaret», NRK.no 29. november (www.nrk.no/nyheter/1.6887514)

Shannon, Claude og Warren Weaver (1948): «A Mathema- tical Theory of Communication», Bell System Technical Journal, juli/okt.

Shirky, Clay (2003): «Power Laws, Weblogs, and Inequality» (www.shirky.com/writings/powerlaw_weblog.html)

Skjeie, Hege (2009): «Forkjølelsen min får du aldri», Dagens Næringsliv 4. april

Skog, Berit (2008): «Fra World of Warcraft til YouTube – Bruk av dataspill og nettsamfunn blant deltagere på The Gathering, 19.–23. mars 2008», NTNU-rapport (www. svt.ntnu.no/iss/Berit.Skog/rapporter/Fra%20World%20 of%20Warcraft%20til%20YouTube%20Rapport.pdf )

Skogseth, Egil (2008): «’La oss bli media’. Kritikk gjennom aktivistjournalistikk i Indymedia» i Østerud, Svein og Egil Skogseth (red.): Å være på nett: Kommmunikasjon, identitets- og kompetanseutvikling med digitale medier. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag

Spilker, Hendrik Storstein (2009): «Bringing it all back home? – fremtiden for digital musikkdistribusjon», Delte meninger (deltemeninger.no/-/page/show/2810_ bringing-it-all-back-home)

St.meld. nr. 21 (2007–2008): «Musikkfeltets økonomi», Samspill – Et løft for rytmisk musikk (www.regjeringen. no/nb/dep/kud/dok/regpubl/stmeld/2007-2008/stmeld- nr-21-2007-2008-/3.html?id=511532)

St.meld. nr. 33 (2007–2008): Eit sterkt lokaldemokrati (www.regjeringen.no/pages/2086856/PDFS/ST- M200720080033000DDDPDFS.pdf)

Stegane, Idar (1987): Det nynorske skriftlivet. Nynorsk heim- staddikting og den litterære institusjon. Oslo: Samlaget

Storsul, Tanja, Hans Christian Arnseth, Taina Bucher,

Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Vibeke Kløvstad og Arnt Maasø (2008): Nye nettfenomener: Staten og delekultu- ren. Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) og Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU), Universitetet i Oslo (www.ituarkiv.no/ learchive/ NyeNettfenomener.pdf )

Street, Brian (2003): «What’s ’new’ in New Literacy Studies? Critical approaches to literacy in theory and practice», Current Issues in Comparative Education, vol. 5 (2), Teachers College, Columbia University

The Pew Research Center (2008): «Internet OvertakesNew- papers as News Outlets» (people-press.org/reports/ pdf/479.pdf )

TNS (2008): TNS Metrix – Topplisten (www.tns-gallup. no/?did=9075748)

Torvund, Olav (2007): «Man deler ikke ler – det vanske- lige skillet mellom verk og eksemplar» (blogg.torvund. net/2007/11/21/man-deler-ikke- ler-det-vanskelige- skillet-mellom-verk-og-eksemplar/)

Travers, Jeffrey og Stanley Milgram (1969): An Experimental Study of the Small World Problem (smallworld.columbia. edu/procedures.html)

Trippi, Joe (2004): The Revolution Will Not Be Televised: De- mocracy, the Internet, and the Overthrow of Everything. New York: HarperCollins Publishers

Tyner, Kathleen (1998): Literacy in a digital world: Teaching and learning in the Age of Information. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum

Tønnessen, Elise Seip (2007): Generasjon.com. Oslo: Univer- sitetsforlaget

Tønnesson, Johan (2006): «Alle tekster er sammensatte», Norsklæreren, nr. 4

UNESCO (2004): «The Plurality of Literacy and its Implications for Policies and Programmes» UNES- CO Education Sector, Paris (unesdoc.unesco.org/ images/0013/001362/136246e.pdf)

Ursin, Lars Holger (2009): «Bloggere ut mot utvalg», Ber- gens Tidende 22. juli

Venstre (2009): «Frihet og ansvar. Et sosialliberalt samfunn»

Venstres stortingsvalgprogram 2009–2013

Vaage, Odd Frank (2008): Norsk mediebarometer 2007, Statistisk sentralbyrå (www.ssb.no/emner/07/02/30/medie/sa96/oversikt.html)

Wal, Thomas Vander (2007): «Folksonomy», Vanderwal.net 2. februar (vanderwal.net/folksonomy.html)

Wartofsky, Marx (1979): Models: Representation and the Sci-enti c Understanding. Dordrecht: D. Reidel

Wergeland, Henrik (1969): Jan van Huysums Blomsterstykke, utg. Willy Dahl. Bergen: Eide forlag

Williams, Raymond (1974): Television: Technology and Cultural Form. London: Fontana/Collins

Østerud, Svein (2004): Utdanning for informasjonssamfunnet. Den tredje vei. Oslo: Universitetsforlaget

Østerud, Svein og Egil Skogseth (red.): Å være på nett: Kom- munikasjon, identitets- og kompetanseutvikling med digitale medier. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag Øvrebø, Olav Anders (2009): «Er bredbåndsavgift løsningen?», Bok og bibliotek (www.bokogbibliotek.no/index. php?option=com_content&task=view&id=1151&Item id=1)

Aarli, Ragna (2009): «Offentlig rettergang. Publikums ad- gang til innsyn og omtale av straffesak», ph.d.-avhand- ling, Universitetet i Bergen

Aarseth, Espen (2000): «Interaksjon som utopi– er det for- skjell på skjerm og papir?», Tekst og tone på Internett. Rapport nr. 2, Høgskolen i Hedmark

Åserud, Bent og Geir Bøhren (2009): «Lukrativt musikk- ran», Aftenposten 27. juli (www.aftenposten.no/menin- ger/article3187470.ece)